ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016

LOGOTYPO - Αντίγραφο

Νίκαια 20 Ιανουάριου 2017

Αριθμ. Πρωτ. ………036……..

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ. 02/2016

για την υλοποίηση της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,

Παροχή Συσσιτίου» στο Δήμο Νίκαια-Ρέντη, με κωδικό MIS 5001309

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

 

Σας ενημερώνουμε πως καθ’ υπόδειξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, η προκήρυξη με αριθμ. ΣΟΧ 2/2016, ακυρώνεται.

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος & Πρόεδρος Δ.Σ. του φορέα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Μαρωνίτης Ιωάννης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Scan0253


LOGOTYPO - Αντίγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016

O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμος Νίκαιας- Ρέντη που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001309 και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:

• Κωδ.104. ΔΕ Διοικητικό προσωπικό, ένα άτομο
• Κωδ. 102. ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό ένα άτομο
• Κωδ. 101,103, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, δύο άτομα
• Κωδ. 106. ΔΕ Μάγειρας, ένα άτομο
• Κωδ. 107. ΥΕ Βοηθός Μάγειρα, ένα άτομο
• Κωδ. 105. ΥΕ Εργατών καθαριότητας , ένα άτομο

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη Αίτηση, Ταυτότητα, Αντίστοιχος τίτλος σπουδών/ εκπαίδευσης, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται), δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, πιστοποιητικά για τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια (Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας πρόσφατη κλπ). Για τις θέσεις με κωδικό 104, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.unescopireas.gr .

Ολόκληρη η ανακοίνωση, τα παραρτήματα και η αίτηση είναι αναρτημένες, στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.unescopireas.gr. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει ολόκληρη την ανακοίνωση και στο δημοτικό καταστήματά του Δήμου Νίκαια-Ρέντη. Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότημένο πρόσωπο, ώρες 10.00 με 12.00, στα Γραφεία του Φορέα, στην οδό Πέτρου Ράλλη 210 & Θησεώς 1, Νίκαια. ΤΚ. 18454, από 30/12/16 έως και 9/01/17.

Συνημμένα:

sox.2.2016

aitisi

parartima_a1

parartima_a2

parartima_sox

Ypeythini_Dilosι

 logo_espa