ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

LOGOnewShort2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος – έργου «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Πειραιά με κωδικό MIS 377053 στην περιφερειακή Ενότητα Πειραιά χρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης και ειδικότητα ο ωφελούμενος, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Πίνακας 12-9-2016

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο/Η ωφελούμενος/η της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Να ομιλούν και να γράφουν άριστα την ελληνική.
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • Να έχουν ηλικία 18 έως 30 ετών
    • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
    • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια 18454.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από 12/09/16 έως 26/09/2016 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 10.00-14.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν για τυχόν πληροφορίες στα τηλέφωνα  2104179797, 2104967757 κα Ευα Ταμπακοπούλου ή να  αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω ανακοίνωση  στη ιστοσελίδα του ομίλου μας www.unescopireas.gr.