ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 LOGOnewShort2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση για την υλοποίηση προγράμματος  – σχέδιο δράσης, στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος με κωδικό MIS 377081 στην περιφερειακή Ενότητα Πειραιά χρηματοδοτούμενο από κρατικούς πόρους. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης και ειδικότητα ο ωφελούμενος, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7-9-16

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο/Η ωφελούμενος/η της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Να ομιλούν και να γράφουν άριστα την ελληνική.
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • Να έχουν ηλικία 18 έως 30 ετών
    • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
    • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από 9/9/2016 έως 23/9/2016  (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 10.00-14.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν για τυχόν πληροφορίες στα τηλέφωνα  2104179797, 2104967757 κα Ευα Ταμπακοπούλου ή να  αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω ανακοίνωση  στη  ιστοσελίδα του ομίλου μας www.unescopireas.gr. Αιτήσεις κατατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: Π. Ράλλη 210 και Θησέως 1, Νίκαια, ΤΚ 18454